domingo, 26 de julio de 2015

REFLEXIÓN DO MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUALCando tomei a decisión de realizar este Posgrao, pensaba que sería unha oportunidade de facerme con máis recursos e ferramentas para aplicar nas tarefas de orientación, e así se confirmou neste primeiro módulo. O feito de compartir experiencias con outros orientadores e contar con especialistas na materia,  fan que resulte moi enriquecedor.

O primeiro módulo do curso: o marco conceptual, estructúrase en cinco temas:

1- Marco de referencia da orientación laboral, nel abordouse a organización, estructura e competencias do Sistema Nacional de Emprego, ademáis das políticas de emprego española e europeas. Os contidos teóricos estiveron apoiados co relatorio de Teresa Bernal, xefa do Servizo de Orientación Laboral da Consellería de Traballo, quen afondou na estructura do Servizo publico de emprego de Galicia (SPEG), as medidas activas de emprego e realizou unha pequena análise do mercado laboral galego.

2- O mercado laboral. A ponencia de Fernando Agulló levounos a ter unha visión máis global do funcionamento do mercado de traballo, dos elementos que interveñen nel e dos seus indicadores. Describiunos de maneira moi clara  as causas e efectos do paro así coma os distintos tipos de paro existentes. Rematou o tema cunha primeira aproximación á iniciativa emprendedora, falando das empresas de Economía Social.

3- Certificación e formación profesional. Elena González e Ana Ferreiroa Dobarro explicaron o novo marco das competencias profesionais, as vías de acceso para á obtención dos certificados de profesionalidade,  facendo un percorrido polos distintos tipos de formación existentes. Destacar deste tema a importancia de saber diferenciar entre cualificación e competencia.

"Unha persoa pode ser capaz pero non competente".
"Unha persoa competente implica que é capaz".4- Política social e de emprego na Unión Europea. Neste tema poidemos coñecer algunhas das posibilidades que ofrece a UE en canto a programas formativos e de emprego, redes de información, recursos e ferramentas para a mobilidade. 
O relatorio de Cristina Couto fixo que tiveramos unha visión máis próxima da U.E deixándonos moitos recursos e información relacionada, redes de información europea coma: NARIC, Eurodesk , Enterprise Europe Network, SOLVIT, son algúns dos exemplos.

5-  A iniciativa emprendedora como forma de acceso ao mercado laboral. Un tema no que poidemos ver o emprendemento como unha porta aberta para saír da crise. Traballamos en grupos, facendo un xogo de simulación coa elaboración do noso modelo de negocio e o lenzo CANVAS. Unha metodoloxia de traballo moi axeitada para aqueles que non temos moito coñecemento da materia e que permitiu achegarnos ao emprendemento dunha de maneira doada e práctica.

    

                         

Nun mercado laboral tan dinámico e cambiante, non podemos esquecer o necesario coñecemento e utilización das TIC. Carlos Parada achegounos a algunhas das redes sociais e ensinounos a empregar algunhas ferramentas que espero poder utilizar con máis soltura.


Para saber máis:

viernes, 24 de julio de 2015

Reflexión individual modulo 1

REFLEXIÓN INDIVIDUAL SOBRE EL MODULO1: MARCO CONCEPTUAL

Por Mercedes Cameselle


Hemos cerrado el modulo I del Curso de Posgrado en Orientación Laboral en el que diferentes ponentes cualificados en la materia nos han ilustrado sobre el marco teórico y conceptual en el que se mueve la orientación laboral, objeto de nuestra formación en este curso.

La relatora de la sesión inagural, Teresa Bernal, nos acercó conceptos básicos en formación y empleo, que siguen suscitando dudas y equívocos entre los usuarios de los servicios públicos de empleo y la población en general: las diferencias entre SEPE y SPEG (Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Publilico de Empleo de Galicia). Qué queremos decir con políticas pasivas de empleo, a que nos referimos cuando hablamos de politicas activas. Nos presentó la Estrategia Española de Empleo como eje vertebrador de las políticas de empleo en España y la Estrategia Europea de Empleo 2020, que persigue sentar las bases de la Europa del futuro.

Otros conceptos como, mercado de trabajo, oferta y demanda fueron objeto de debate en la sesión de Fernando Agulló, hablamos del necesario equilibrio entre ambos para un desarrollo social y económico armonioso, de los efectos del desempleo y paro sobre la economía en su conjunto.

Analizamos el modelo productivo español, los indicadores del mercado (EPA, desempleo, tipos de paro) los instrumentos y herramientas para su estudio (observatorios ocupacionales de SEPE/SPEG). Concluimos que; nuestro tejido empresarial es frágil y da lugar a un estado de bienestar social que es necesário modificar, que la cultura emprendedora puede ser un elemento vertebrador de la recuperación y del cambio del modelo productivo, que son necesarias actuaciones políticas que incidan en la importancia de esa cultura, en el asesoramiento y apoyo a la elaboración de planes de empresa y estudios de viabilidad, en la mejora de la formación y cualificación profesional.


Para que todo ello sea posible, es preciso trabajar en el desarrollo de una administración facilitadora, próxima a las demandas de formación, asesoramiento, información,  que puede necesitar una sociedad en la que los efectos de la crisis afectan a la población en general.

Hablar de competitividad, de modelo productivo eficiente es hablar también de mejorar la formación y cualificación profesional de nuestra sociedad. De competencia y cualificación nos hablaron Elena Gonzalez y Ana Ferreiroa. Con ellas nos adentramos en el marco conceptual de la cualificación y de su regulación, en cómo están estructurados los módulos formativos y cuales son sus unidades de competencia asociadas. El mundo de los certificados de profesionalidad, acreditaciones oficiales de acceso al mundo laboral dieron lugar a una sesion densa y con intenso debate.


+
 El mercado laboral español es de los menos cualificado de Europa. Este hecho se ha convertido en un problema estructural de la economía española, que debe ser tenido en cuenta en la elaboración, desarrollo y acceso a los programas de formación. Además, el emprendimiento por iniciativa se sustenta en una solida formacion de base, por ello la recuperacion económica debe facilitar el acceso a la formación de calidad y permanente. Los organismos implicados ( marco europeo de las cualificaciones, la necesidad de mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales o el modular de la formación profesional) deben trabajar en esa linea.

No podiamos cerrar el modulo sin hacer una aproximacion a la politica social y de empleo en Europa. Cristina Couto nos habló de las posibilidades que se abren para España en el horizonte de la estrategia 2020, de las redes europeas como instrumento para financiar acciones de empleo, de los recursos y herramientas de movilidad disponibles en el espacio europeo, de como funciona la financiación de los fondos estructurales enmarcada en la estrategia 2014/2020 y de las principales novedades asociadas a la política de cohesión de la Unión Europea.


 Como futuros posgrados de orientación, la información trasmitida en este modulo, ha dado respuesta a  preguntas clave que conforman el lienzo de la realidad del pais: de dónde partimos, cómo es nuestra situación, que queremos, de que disponemos, hacia donde vamos.

 Los profesionales de la orientación  deben ser capaces de trasmitir la información que puedan llegar a manejar con rigor y profesionalidad y contribuir con su quehacer diario a la recuperación social y económica de este gran país, que es capaz de emprender  en las situaciones mas adversas. Me gustaría dar por finalizada esta reflexión con una frase para la reflexión: Siempre tenemos más posibilidades en cada momento de las que pensamos.

Enlaces de interés:

Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas (SEPE)

Guia del INJUVE para estudiar y trabajar en la UE

Reflexión persoal sobre os temas do módulo 1

Reflexión persoal sobre os temas do módulo 1


Sesión inaugural

13 de xuño de 2014 da comezo o curso  Posgrao de Orientación laboral. Como calquera cambio na rutina habitual isto tamén leva unha certa dose de inquietude. Unha nova volta ao cole, as clases presenciais, aos novos compañeiros de curso... un novo reto. Unha oportunidade de intercambiar ideas con colegas doutros lugares con un interese común na orientación, a formación e o progreso das persoas. Todo intercambio supone a priori un enriquecemento, así que comezamos con bo pe e altas expectativas polo dito nesta primeira sesión inaugural.
So queda esperar que as expectativas postas no curso y as expostas polos poñentes coincidan e nos deparen unhas interesantes xornadas que compensen os esforzos de estar en clase a mellor parte da finde.

Competencias dixitais (26/06/2015 e 17/07/2015)

Comeza o curso cunha sesión sobre competencias dixitais con Carlos Parada. Amosase desde o principio que vai ser un curso onde as redes van ser tan importantes como o resto dos contidos. Moitas ferramentas xa son coñecidas de todos pero non todas utilizadas. Ao saír dela temos claro que as coñezamos ou non, as utilicemos ou non, vamos ter que poñernos as pilas. Agora falta que as persoas as que nos diriximos falen o mesmo idioma que nos. Ao ser un módulo transversal teremos ocasión de poñelas en marcha durante estos meses. Todo será que non nos enredemos de máis.Cualificación profesional e competencias 27/06/2015 e 03/07/2015


Interesante tema e de enorme transcendencia para o traballo de calquera orientador. As sesiones corren a cardo de Elena Glez de la Cámara e Ana Ferreiroa. Os cambios no sistema educativo se suceden no tempo e amezan con facelo lexislatura tras lexislatura. A isto hai que sumarlle a nosa integración no marco europeo común do que nunca parecemos estar suficientemente cerca. Por se isto non fora suficiente a situación se complica aínda máis cos continuos cambios na formación para desempregados e empregados; as exisencias de acreditación para persoas non cualificadas que viñan desenvolvendo o seu traballo dende fai tempo... todo isto precisa dunha armonización que está lonxe de suceder. Unha situación que si é complicado para quen orienta o é moito máis para a persoa que se ve en trámite de acreditar as súas competencias. So queda confiar en que se non se simplifican as cousa polo menos que non se compliquen máis pensando sempre nas persoas usuarias finais.

Mercado de traballo e iniciativa e competencia emprendedora 04/07/2015 e 11/07/2015


Confluimos nun so apartado o mercado de traballo e a iniciativa emprendedora, non por ser ambos temas tratados por Luis Agulló senon por estar os dous temas íntimamente unidos.
Se ben o primeiro día démoslle un repaso somero pero clarificador de que é e como se estrutura o mercado de traballo xa se ía perfilando o que se diría no segundo: so unha economía emprendedora pode sacarnos do estancamento e producir emprego, e as empresas sociais producen un maior arraigamento da poboación ademais de amortecer o impacto dunha posible repetición da situación actual.
Como nada mellor que poñer algo en práctica para velo claramente rematamos coa elaboración dun canvas e o proceso inicial de creación dunha empresa.


Política social e emprego na EU 10/07/2014


Creer que as posibilidades de emprego en Europa se reducen a rede Eures sería un erro enorme. Diso se encargou prolixamente Cristina Couto na súa sesión. Durante o tempo que se lle asignou nos levou por todos os estamentos europeos onde se podería atopar traballo ou conseguir financiamento para diferentes proxectos. Tantas foron as opcións que non deu moito máis tempo que a sinalalas e pasar por riba delas a toda velocidade. Interesante para saber que existen e logo poder profundizar se o interese da persoa vai por un ou outro camiño. De poñer unha pega sería que estivo demasiado enfocado a titulados medios ou superiores e moi pouco ou nada se dixo das persoas de oficiosEnlaces de inteses:

 Portal do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas

Guía de recursos para estudiar y trabajar en europa (INJUVE) 

jueves, 23 de julio de 2015


Reflexión do grupo 13 “ENCAMIÑADOS”

 


TEMA 5: INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AL MERCADO LABORAL


Comeza unha nova sesión do Posgrao de Orientación laboral (#POLAB15) e toca o TEMA 5: Iniciativa emprendedora como forma de aceso ao mercado laboral, impartida polo profesor Fernando Agulló.

Como na anterior sesión de Agulló chama a atención que a primeira diapositiva sexa a estruturación do tema cos tempos que se lle vai dedicar a cada un. Sorprende que se poda chegar a axustar tanto á presentación. Veremos que pasa.

O tema de hoxe non parece que vaia a espertar moitos encontros. Todos temos una idea de como levar a cabo o proceso de creación dunha empresa, pero non está mal calquera aporte que ilumine un tema que soe resultar extremadamente farragoso.

A primeira parte é unha continuación do comezado no tema 2, entendemos que é a parte que quedou sen dar na anterior sesión. Tratamos o fenómeno do paro e o mercado de traballo aclarando as perspectivas clásica e, a tan de moda, keinesiana. Que supón a oferta e a demanda no mercado laboral e como achegar ao desexado equilibrio.

As definicións de Paro ou de EPA provoca algún que outro resollado no aula. É posible que moitas persoas estean afeitas a traballar sobre estes datos, a manexalos, ou os teñan xa máis que vistos pola súa formación previa. Entendemos que ao ser un grupo completamente heteroxéneo non está demais que se repasen estes conceptos e non se dea nada por sabido.

Clasificar os tipos de paro e as súas causas axuda un pouco a poñer en contexto a situación na que estamos e encamiñar o que será a segunda parte da exposición.

Cambiamos de terzo e entramos no que será o miolo do tema. A iniciativa emprendedora. Como ven sendo común contextualizamos a situación poñendo de relevo algo no que todos estamos de acordo: a situación non é boa e en Galicia parece ser aínda peor.Dúas ideas parecen ser recorrentes: o emprendemento parece ser o mellor camiño de saír da situación na que nos atopamos; a outra idea é que as empresas da economía social ten valores engadidos que axudarían a amortecer unha situación similar á que estamos vivindo actualmente polas súas propias características.

Este comentario fará que máis adiante, cando teñamos que encarar a práctica de creación de empresas nos decidamos pola “creación” dunha empresa de economía social. Comentámolo entre nos y nos parece unha boa idea.

No descanso aproveitamos para perfilar aquilo que parece aveciñarse. A posta en marcha dunha empresa.

Logo do descanso comezamos cos “elementos esenciais do plan de empresa”. Como se xesta unha empresa, como nace, de onde saen as ideas, o perfil do emprendedor... e sobre todo o plan de empresa. Perfilar un bo plan de empresa servirá para evitar que a nosa empresa fracase antes de comezar a despegar.

Como facer un plan de empresa? Pois nada mellor que seguindo un método. Neste caso a proposta é o CANVAS. Un método/xogo no que deixaremos claros todos aqueles puntos que precisamos para comezar co mellor pe. Desde a nosa perspectiva da orientación laboral nos parece acertado, xa que debe ser o propio interesado quen aporte as respostas adecuadas. Non consiste en asesorar senón en titorizar un proxecto.
Finalizamos coa practica esperada e poñemos negro sobre branco as ideas que ían xurdindo. Cada un dos grupos da nosa clase centrouse en intentar dar vida a aquel lenzo, a aquel “canvas”, tan branco. Foi unha sesión intensa na que urxía poñer en común moitos aspectos imprescindibles para lograr o obxectivo que nos tiñan solicitado.
Tratábase dunha pequena tormenta de ideas que perfilaríamos máis adiante, así que non houbo demasiadas discrepancias nin disensións. Non se apreciou que ningún dos grupos que traballaban xuntos tiveran moitos máis problemas ca nos. Cada quen traballaba no seu e apuraba. Non había demasiado tempo e si moito que facer. Ter unha idea, desenvolvela e darlle forma todo nunha mañá é unha proeza que todos conseguimos levar a cabo.

So nos queda rematar cunha frase resumo:“El pesimista ve medio vaso vacío, el optimista ve medio vaso lleno y el emprendedor va en busca de más agua”ANEXOS

A seguir poñemos unha serie de enlaces que poden ser de interese e como non o storify saído da sesión.Manual de agentes de empleo  desarrollo local: http://goo.gl/QIUA25

Guía para a elaboración dun plan de negocio

Guía creación de empresas de inserción laboral

Storify del día 11/07/2015:
viernes, 17 de julio de 2015

Nube de intereses de Mercedes Cameselle

Nube de intereses de Mercedes Cameselle

"Estas son mis principales áreas de interés"

LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES/CUALIDADES/CAPACIDADES

Las personas tenemos muchas cualidades, habilidades, capacidades, conocimientos y competencias tanto en lo personal como en lo profesional que nos convierten en unos futuros trabajadores responsables y cualificados.

Normalmente se suele definir en los perfiles profesionales unas u otras, ya que dependiendo de las funciones a ejercer algunas son más relevantes que el resto.

No obstante, se consideran relevantes las siguientes cualidades; capacidad para la relación interpersonal, facilidad para comunicarse, confianza en uno mismo y actitud positiva, capacidad para analizar y resolver problemas, para adaptarse, para el trabajo en equipo y conocimientos especificos sobre el trabajo a desenvolver.

La integración de estas capacidades o cualidades nos convierte en trabajadores competentes y cualificados con grandes posibilidades de integración en el mercado laboral
Accede a mi perfil en twiter

A orientación e a nube de intereses de Pilar Míguez


Nube de intereses de Pilar Míguez

Estas son as miñas principais áreas de interese:


A miña nube de intereses está composta pola nube palabras que veñen a miña cabeza cando realizo tarefas de orientación. Palabras coma, formación, desenvolvemento profesional, currículum, recursos, empatía, flexibilidade e sobre todo oportunidades e alternativas que buscan os demandantes de emprego na figura do orientador.

O orientador amplíalle aos demandantes de emprego o abano de alternativas e dalles as ferramentas e a información axeitadas para insertarse nun mercado laboral cada día máis dinámico e cambiante. Esta situación pon de manifesto a necesidade de axustarse aos cambios, facendo necesaria unha actitude de aprendizaxe ao longo da vida.

Nube de intereses Oscar Cano

Nube de intereses de Oscar Cano

"Estas son mis principales áreas de interés"


A Orientación Laboral e un proceso no que participan PERSOAS que axudan a persoas na busca de traballo. Un proceso no que se inclúen entre outros aspectos a información, recursos formativos ou o asesoramento a persoa demandante de EMPREGO. Como tal proceso precisa da exixencia dun RESPETO mutuo cara as expectativas da persoa orientada. Nunha posición de IGUALDADE e empatía que facilite ao/á orientador/a

Por parte da persoa orientada se exixe una certa dose de RESPONSABILIDADE para poder levar a cabo as acción pactadas entre ambos encamiñadas a cambiar a situación na que se atopa. Desa relación entre orientador/a e persoa orientada sairá o ITINERARIO a desenvolver no que se irán poñendo metas acorde aos desexos expresados e que serán máis ou menos desafiantes procurándose que non sexan inalcanzables. Ditos obxectivos deberán incidir no CURRÍCULO da persoa, non como papel onde se colocan en determinada orde todos aqueles feitos vitais senón como expresa a súa etimoloxía: unha carreira da vida encamiñada a facer realidade os seus anhelos laborais nunha situación de normalidade e IGUALDADE  que faciliten o autocoñecemento e motivación cara a busca de emprego.

Accede a mi perfil en twitter