viernes, 30 de octubre de 2015


O módulo 3 é un percorrido polo marco instrumental da orientación laboral, dividido nos seguintes temas:

1. A Intermediación laboral.
2. Os itinerarios de inserción.
3. Procesos individuais de Orientación e axuda na toma de decisións.
4. Análise de perfís profesionais e prospección de emprego.
5. Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego.
6. A elaboración do plan de empresa.

1. A Intermediación laboral.

A modo de introdución faise referencia os distintos modelos de intervención na orientación laboral: o modelo didáctico, o modelo de asesoramento e o modelo centrado en recursos. É fundamental empregalos coma unha guía flexible para adaptarse a heteroxeneidade das persoas atendidas.
A orientación de colectivos vulnerables e outro dos puntos tratados neste tema. Coñecer os factores que están a dificultar o acceso destes colectivos ó mercado laboral é clave no deseño e  desenvolvemento de accións destinadas a mellorar a súa empregabilidade.

2. Os itinerarios de inserción.

Os itinerarios de inserción son un conxunto de accións destinadas a mellorar a empregabilidade das persoas demandantes de emprego. Neste tipo de accións as decisións tómanse consesuadamente entre a persoa orientada e o/a orientador/a; sendo a característica fundamental a súa flexibilidade. Adoitan a estar compostos por tres fases diferenciadas: 
-Un diagnostico personalizado
-Unha intervención na que coexisten actividades individuais e grupais
-Unha supervisión ou avaliación continua3. Procesos individuais de Orientación e axuda na toma de decisións.

Neste tema profundízase nas entrevistas de orientación, nas súas funcións, tipos e partes das que consta. As entrevistas son esenciais no proceso de orientación, nelas o orientador/a debe obter a maior información posible sobre a situación actual do demandante, do seu obxectivo profesional, dos recursos dos que dispón, para así determinar as áreas a traballar , e o plan de traballo máis axeitado a seguir. 
Abordánse tamén as entrevistas de selección por competencias, que son aquelas que buscan a mellor adecuación do/a candidato/a a un determinado posto de traballo.

4. Análise de perfís profesionais e prospección de emprego.

A realización da análise dos postos de traballo e a prospección do mercado laboral son tarefas fundamentais para os profesionais da orientación laboral. A prospección do mercado laboral é unha ferramenta básica de achegamento entre as empresas e as persoas desempregadas. 
A análise do tecido empresarial da contorna permite ó orientador detectar en cada momento a situación do mercado laboral, a súa evolución, os sectores xeradores de emprego,  e os perfís  máis demandados polas empresas.

5.Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego.

Neste tema faise unha análise das principais ferramentas e técnicas para realizar unha busca de emprego activa, organizada e planificada. O seu coñecemento é de vital importancia para a incorporación ao mercado de traballo.
O coñecemento dos recursos existentes para o autoemprego é básico para ofrecer un bo asesoramento a aquelas persoas que estén valorando traballar por conta propia. A realización de accións de asesoramento para a elaboración do plan de empresa, o coñecemento das axudas existentes poden servir de apoio ás persoas emprendedoras para avanzar na súa idea inicial.
6 A elaboración do plan de empresa.

Como orientadores laborais debemos coñecer que é un plan de empresa e as súas características fundamentais. A súa elaboración é primordial para persoa emprendedora xa que lle permitirá reflexionar e definir os obxectivos, estratexias e a valoración da viabilidade da súa idea de negocio. 


sábado, 24 de octubre de 2015

Reflexión grupal: O proceso de orientación laboral e os itinerarios de inserción


O concepto de orientación laboral

Podemos definir a orientación laboral coma un proceso de axuda e acompañamento no desenvolvemento de competencias persoais, sociais e laborais que sitúen á persoa nunha posición favorable ante o emprego e posibiliten o acceso e mantemento dun posto de traballo

Obxectivo: Facilitar o desenvolvemento dos recursos e competencias propias da persoa demandante que lle permitan identificar opcións laborais e elixir entre as mesmas con autonomía, planificando actuacións que o leven a inserción laboral.

A intervención en Orientación Laboral debe basearse nos seguintes principios:

1. Individualización: debe responder as necesidades e circunstancias de cada participante. Polo tanto, os contidos, a temporalización, a linguaxe e as técnicas para utilizar deberán adaptarse a cada persoa.
2. Flexibilidade: debe permitir os axustes necesarios provocados por novas situacións, actividades e/ou informacións que incorpora e realiza o usuario. Así mesmo, deberá permitir unha intervención tanto individual como grupal cando se considere conveniente, adaptando ditas intervencións aos casos concretos.
3. Procura da autonomía: debe potenciar a autonomía de cada participante, desenvolvendo os seus recursos, habilidades e competencias.

As intervencións de orientación poden ser:
 • De atención individualizada: Entrevistas e Titorías. O proceso de orientación laboral entendido de forma individualizada formalizase a través dunha ou varias entrevistas dentro dun proceso e constitúe a porta de entrada ás políticas activas de emprego
 • Actividades grupais: Dinámicas grupais e formativas.

¿Que son os itinerarios personalizados de inserción?

O Itinerario Personalizados de Inserción (IPIs), son un conxunto de accións destinadas a mellorar a empregabilidade das persoas demandantes de emprego; no cal as decisións tómanse consesuadamente entre a persoa orientada e o/a orientador/a.

Os itinerarios teñen como obxectivo: Potenciar a empregabilidade e a autonomía. Supoñen un cambio en varios sentidos:
 • Mellora das súas competencias para afrontar as súas expectativas.
 • Na percepción que ten a persoa de si mesma.
 • Na súa autoestima.Fases dos itinerarios:

Fase de Inicio: Nesta fase realizase a recepción e acollida que vai a ser fundamental para o desenvolvemento do proceso. Elabórase o perfil profesional coa información recollida para despois dunha análise en profundidade por parte do orientador, concretar un plan de traballo que se traducirá no documento de compromiso de actividades que se desenvolverán ao longo de todo o proceso.

Fase de seguimento: Nesta fase a persoa demandante realizará as distintas actividades propostas, cun seguimento por parte do orientador/a, podendo redefinirse cada itinerario en función da avaliación de cada persoa orientada e das oportunidades reais de conseguir emprego.

Fase de finalización: Esta fase é a fase de avalación dos obxectivos propostos, de comprobar a consecución de todas as actividades previstas, podéndose contemplar tamén situacións de abandono ao longo do proceso.

O papel do orientador poderíase concretar nas seguintes accións; colaboración coas empresas nos procesos de selección de persoal, accións cara á contorna destinadas a minimizar os prexuízos e/ou estereotipos asociados a persoas desempregadas en risco de exclusión social, facilitar o acceso a un emprego ou a mellora profesional de persoas traballadoras e evitar a segregación horizontal e/ou vertical por cuestións de xénero, idade ou orixe.

A incorporación ao mercado laboral é moi complicada nos nosos días. Máis aínda para persoas con escasa cualificación, que carecen de redes sociais ou para aquelas persoas as que lle falta información ou que desecoñecen como acceder a ela.
Esta dificultade incrémentase se temos en conta que, dentro da poboación xeral, hai persoas desempregadas con diferentes problemáticas (inmigración, vítimas de violencia, drogodependencias, etc), que propician situacións de desemprego de longa duración, economía sumerxida, condicións precarias, etc.

Polo tanto as peculiaridades desta profesión, cuxa misión esencial é a axuda ás persoas, exise características tales coma; sensibilidade social, autoconfianza, autocontrol, confiabilidad, paciencia, responsabilidade, proactividade, positivismo, amabilidade, empatía, asertividade, adaptabilidade, flexibilidade e cooperación.

Como fin de sesión presencial do día 26 de Setembro, con Mª Teresa Deus traballamos en grupo casos prácticos  de orientación a persoas con distintos perfiles profesionais e situacións familiares diversas. Resulto moi enriquecedor, xa que o traballo en grupo permite ver as situacións baixo distintos puntos de vista e posibilita compartir información, o que significa maior aprendizaxe.martes, 20 de octubre de 2015

FIRMA INVITADA CRISTINA GÓMEZ IGLESIAS

Resultado de imagen de curriculum vitaeEl Curriculum Vitae

Los profesionales dedicados a la contratación de personal esperan que el Curriculum Vitae sea la expresión clara y concisa de informaciones sobre los datgos personales, la formación y la experiencia profesional de la persona que aspira a un empleo.

El principal objetivo para preparar tu Curriculum Vitae es obtener una entrevista.

El Curriculum Vitae cumple una triple función:
 • Presentarte a tu futuro empleador.
 • Concentrar la atención sobre los aspectos más importantes de tu personalidad y de tu recorrido académico y laboral.
 • Después de la entrevista, recordar a tu futuro empleador los datos que mejor hablan de ti.
De los puntos fuertes de tu biografía, tu Curriculum Vitae debe resaltar los que están en perfecta adecuación con la función que debes desempeñar en la empresa, pero sin mentir. Esto significa que  a lo mejor debes mofidicar tu Curriculum dependiendo del puesto de trabajo al que te presentes.

Como estructurar tu Curriculum Vitae

Apartados que un Curriculum Vitae siempre debe tener:

 • Datos personales: Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, dirección personal, número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico...
 • Formación Académica: Estudios realizados, indicando fechas, centro y lugar donde se han realizado.
 • Otros títulos y Seminarios: Estudios complementarios que mejoran tu formación universitaria, indicando las fechas, el centro y el lugar donde fueron realizados.
 • Experiencia profesional: Contratos, convenios y colaboraciones. Experiencia laboral relacionada con los estudios universitarios o que puedan ser de interés para la empresa que desee contratarte. No olvides señalar las fechas, la empresa dónde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo.
 • Idiomas: En este apartado mencionarás los idiomas que conoces y tu nivel. 
 • Informática: Señala aquellos conocimientos informáticos que poseas: sistemas operativos, procesadores de textos, hojas de cálculo, internet...
 • Otros datos de interés: En este último apartado señala todo aquello que no ha sido incluído todavía, tales como: Carnet de conducir, disponibilidad, etc.

Como presentar tu Curriculum Vitae

Existen tres maneras de presentar un Curriculum Vitae: la cronológica, la cronológica inversa, y la funcional.

El Curriculum Vitae cronológico

Permite presentar la información partiendo de los más antiguo a lo más reciente. Este formato tiene la ventaja de resaltar la evolución seguida.

El Curriculum Vitae cronológico inverso

Menos tradicional, esta presentación gana cada día más terreno. Consiste en empezar por los datos más recientes. Tiene la ventaja de resaltar tus experiencias más recientes que son obviamente las que interesan más a las personas susceptibles de contratarte.

El Curriculum Vitae funcional

Distribuye la información por temas y proporciona un conocimiento rápido de tu formación y experiencia en un ámbito determinado. Es un perfecto instrumento de marketing porque, como no sigue una progresión cronológica, permite seleccionar los puntos positivos y omitir los eventuales errores del recorrido, los periodos de paro, los frecuentes cambios de trabajo...

El especialista en selección y contratación de personal está acostumbrado a estas tres formas de curriculum, por lo que deberás escoger la que mejor conviene a tu perfil profesional.

Recuerda...
 • Tu curriculum no debe exceder de una o dos páginas.
 •  Tienes que cuidar el estilo y evitar los errores de ortografía.
 • Antes de mandarlo, conviene someterlo a una lectura crítica por parte de terceros.
 • Tienes que cuidar la imagen: papel de calidad, caracteres apropiados al contenido, presentación airosa que facilite la lectura...
 • La fotografía adjunta tiene que ser reciente y de tamaño carnet. 


Etiquetas: #firma #invitada #curriculum

sábado, 17 de octubre de 2015

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 3

Orientación laboral


A Orientación laboral consiste en axudar a persoas desempregadas a conseguir un posto de traballo. Isto só se consegue proporcionando asesoramento, información e adestramento en diferentes habilidades que facilite a súa inserción profesional. O obxectivo que se persegue é o de incrementar a empleabilidad dunha persoa formándoa en técnicas de procura de emprego como a elaboración dun currículo, a preparación dunha entrevista de selección ou a procura de ofertas de emprego, así como desenvolver aqueles aspectos persoais que a axuden na consecución dos seus obxectivos, como autoconocimiento e aumento da autoestima, definición do perfil profesional, motivación cara a unha procura activa e permanente de emprego, entre outras accións.

 

Itinerarios de inserción.


Os itinerarios teñen como obxectivo a inserción sociolaboral e o desenvolvemento profesional das persoas, especialmente a través da información, o asesoramento individual e grupal, a formación ocupacional e a participación noutras áreas da inserción sociolaboral.

Para conseguir este obxectivo un equipo especializado de profesionais traballará desde diferentes ámbitos tanto a nivel individual como coa contorna e a comunidade de acódelas usuarias.


Prospección laboral


Os diferentes perfís de mediación, orientación e prospección traballan para que as persoas que entran nos programas nun itinerario individualizado de inserción sociolaboral, sigan un proceso que facilite o seu acceso ao mercado de traballo e mellore as súas competencias e capacidades con formación específica cun seguimento continuo antes e despois da súa inserción.

 

Proceso desde a prospección á inserción laboral

 • Captación de persoas usuarias e sensibilización sobre a necesidade de iniciar procesos de orientación, formación e procura dun emprego. As accións de acollida e información consisten nunha introdución inicial aos servizos que ofrecen o/os  programa/s e a provisión de información básica sobre o mundo do emprego e a formación.
 • Orientación, asesoramento e seguimento. Estas accións supoñen elaborar un diagnóstico inicial, a realización de titorías, o establecemento de itinerarios individualizados cara ao emprego e o seguimento das distintas fases que atravesa cada persoa usuaria do programa.
 • Accións de derivación e seguimento das accións formativas normalizadas.
 • Accións de posta en marcha de actividades de pre-formación e formación profesional específicas para cada usuario

Intermediación laboral


A intermediación laboral con empresas é unha das claves do desenvolvemento do itinerario de inserción e permite o achegamento da poboación demandante de emplego ao mercado de traballo, e máis concretamente, aos postos que as empresas necesitan cubrir.

Consiste no desenvolvemento de accións orientadas ao achegamento á contorna empresarial, a exploración do mercado de traballo e o axuste entre oferta e demanda de emprego:

 • Análise de postos de traballo e a procura de emprego. leva a cabo un labor de prospección do mercado de traballo e das ofertas de emprego, á vez que se ofrece un sistema de mediación ás empresas co obxectivo de encaixar oferta e demanda.
 • Accións de apoio á contratación, facilitando información e asesoramento técnico.
 • Accións de acompañamento ao mercado de traballo. Seguimento e apoio ás persoas que acaban de comezar a traballar para asegurar a súa permanencia no emprego
 • Acordos de colaboración con empresas para a realización de escenarios de formación vinculada á práctica empresarial (formación interempresas, formación con compromiso de contratación).


Definición do Perfil Laboral


O perfil laboral ou profesional é a descrición clara do conxunto de capacidades e competencias que identifican a formación dunha persoa para encarar responsablemente as funcións e tarefas dunha determinada profesión ou traballo.ç

A hora de acceder a  un posto de traballo é importante que podamos transmitir a través da nosa presentación todo o noso coñecemento e experiencia para que a persoa encargada da selección de persoal interésese por nós e ofrézanos a oportunidade de acceder á entrevista de traballo.

 

Como redactar un Perfil Laboral


Para redactar correctamente un perfil laboral é necesario ser claros e concretos, resaltando os aspectos da nosa traxectoria que están relacionados coa oferta á que se presenta o candidato. Pode suceder que nos falten algúns dos requirimentos especificados na procura pero se estes non son excluíntes poden ser compensados con outras aptitudes ou fortalezas.

No perfil profesional debe reflectirse tamén a forma de ser. Non é conveniente copiar modelos aínda que poden ser utilizados como guía. É unha maneira de darse a coñecer que reflicte a actitude da persoa que se presenta. 

É importante destacar as características que xenuinamente cada persoa cre que posúe e que poden establecer unha diferenza no momento da selección. Por exemplo: activo, proactivo, puntilloso, afable, con sentido do humor, puntual, autocrítico, aberto á aprendizaxe, etc.

A través do perfil debemos deixar claro: como somos, para que estamos capacitados, en que ámbitos podemos aplicalo e que funcións podemos desempeñar. Sen olvidar que pode formar parte da carta de presentación.

 

Economia social


A característica principal das mesmas e pola cal se diferencian das tradicionais empresas, radica en que o traballo é o principal capital dos socios, que o achegan como base e garantía primeira para a constitución e desenvolvemento da empresa, mentres que no tradicionais traballo e capital adoitan estar separados. Por tanto, as empresas de Economía Social están normalmente formadas por ex-traballadores asalariados e traballadores que, cun espírito emprendedor, exponse a creación do seu negocio.
Dentro de termo Economía Social inclúense unha serie de modalidades, que, aínda que comparten os elementos básicos da mesma, teñen algunhas diferenzas entre elas. Na figura seguinte recóllense as diferentes modalidades que compoñen a Economía Social:

 

Asesoramento para o autoemprego


A realización de todo proxecto, require de coñecementos que en moitas ocasións están fora da área de preparación do emprendedor, por tanto exponse a necesidade de asesoramento por parte de organismos ou institucións que realizan esta labor, así como tamén se lles expón a obrigación de buscar unha serie de recursos económicos cos cales financiar a súa actividade.

Entre as actividades de asesoramento máis importantes para os mozos emprendedores podemos sinalar as destinadas a achegar:
 • Información e motivación para o autoemprego e a cultura emprendedora.
 • Sensibilización das repercusións na vida laboral e social da vida empresaria.
 • Guiar na elaboración do plan de empresa facilitando as técnicas e instrumentos necesarios.
 • Analizar conxuntamente co emprendedor a viabilidade do proxecto unha vez definido e elaborado.
 • Planificar e apoiar a posta en marcha da empresa. 
 • Orientar na toma de decisións.

 

Plan de empresa.


O Plan de Empresa é unha ferramenta de traballo para aquelas persoas ou colectivos que queiran poñer en marcha unha iniciativa empresarial .

É un documento escrito polos promotores do proxecto e nel están recollidos os diferentes factores e os obxectivos de cada unha das áreas que interveñen na posta en marcha da empresa.

Non debe confundirse cunha simulación de contas de documentos financeiros provisionais.
A utilidade do Plan de Empresa é dobre:

 • Internamente obriga aos promotores do proxecto para iniciar a súa aventura empresarial, cuns mínimos de coherencia, eficacia, rigor e posibilidades de éxito, estudando todos os aspectos de viabilidade do mesmo. Ademais serve de base para cohesionar o equipo promotor do proxecto, permitindo definir claramente os cargos e as responsabilidades, e verificar que están de acordo acerca dos obxectivos e a estratexia para seguir. 
 • Externamente é unha espléndida carta de presentación do proxecto a terceiros, que pode servir para solicitar soporte financeiro, buscar socios, contactar con provedores, Administracións, etc. 
Ademais, servirá de referencia para a acción futura da empresa e como instrumento de medida dos rendementos alcanzados.

 

Análise DAFO


Antes de tomar calquera decisión estratéxica, é imprescindible realizar un diagnóstico da nosa organización. A análise DAFO é o método máis sinxelo e eficaz para decidir sobre o futuro. Axudaranos a expor as accións que deberiamos poñer en marcha para aproveitar as oportunidades detectadas e a preparar á nosa organización contra as ameazas tendo conciencia das nosas debilidades e fortalezas.

"Tomar decisións ou adoptar estratexias no actual mundo cambiante no que nos desenvolvemos pode ser como xogar á ruleta rusa se non o facemos baseándonos en cifras, feitos e datos"


 

 

Obxectivo dunha análise DAFO


O principal obxectivo dunha análise DAFO é axudar a unha organización para atopar os seus factores estratéxicos críticos, para unha vez identificados, usalos e apoiar neles os cambios organizacionales: consolidando as fortalezas, minimizando as debilidades, aproveitando as vantaxes das oportunidades, e eliminando ou reducindo as ameazas.A análise DAFO baséase en dous alicerces básicos: a análise interna e a análise externa dunha organización.

REFLEXIÓN: MODULO 3 ORIENTACIÓN LABORAL

 Reflexión: Módulo 3. Orientación Laboral

Con el término de intermediación laboral hacemos referencia a la relación que se establece entre demandantes y empleadores con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de apoyo al orientado.

Hablar de intermediación laboral es hablar de ajustes entre ofertas y perfiles de los candidatos y al tiempo fomentar la calidad del empleo. La intermediación lleva implícitos los conceptos de confidencialidad, trasparencia de la información y no discriminación.

Los itinerarios personalizados de inserción buscan optimizar la empleabilidad, exigen la participación activa del demandante y un compromiso personal de búsqueda de empleo. Estos procesos están planificados y estructurados en diferentes fases y se caracterizan porque orientador y demandante van avanzando de forma progresiva hacia el objetivo final de empleo.

La finalidad de la orientación laboral es ayudar a personas desempleadas a conseguir un puesto de trabajo. Los procesos individuales de orientación, ayuda y toma de decisiones se consiguen proporcionando asesoramiento, información y entrenamiento en diferentes habilidades que facilite su inserción profesional.

La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona formándola en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un curriculum vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo, así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la consecución de sus objetivos, como autoconocimiento y aumento de la autoestima, definicion del perfil profesional, motivación hacia una búsqueda activa y permanente de empleo, etc.

Hablar de perfiles profesionales y prospección de empleo es hablar de acercamiento entre las empresas y las personas que buscan trabajo. Los prospectores laborales son técnicos que analizan el mercado de trabajo y eligen los sectores y empresas a los que pueden acceder los usuarios de los servicios de inserción y orientación laboral, según su bagaje competencial y según sus potencialidades.El trabajo de un prospector de empleo implica un análisis del mercado de trabajo:
 • Sectores de actividad: características y necesidades del tejido empresarial local., sectores en expansión, sectores representativos de la economía local.
 • Mapas de oportunidades de empleo disponibles en el mercado de trabajo local.
 • Base de datos de relación de empresas a las que se va a acudir. Tamaño, sector, actividad principal.
 • Comunicar con la empresa y vender nuestro servicio de manera que se sienta interesada por el mismo.
 • Formación de perfiles profesionales en funcion de las necesidades del mercado.
Una buena labor de prospección genera interesantes lazos de colaboración entre empresas que en el futuro se traducirán en ofertas de empleo

Dentro de los recursos para el autoempleo, reparar en las empresas de economia social como organizaciones democráticas fundamentadas en la valoración de la persona y el entorno local, y en las que los beneficios de la comunidad son repartidos entre todos sus miembros. El logro de estas empresas es que generan cohesión social allí dónde se instalan. Pueden adoptar diferentes modalidades; cooperativas, empresas de inserción o centros especiales de empleo.


El plan de empresa es el documento que permite identificar describir y analizar una oportunidad de negocio, examinando la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo convirtiendo la idea en un proyecto empresarial concreto. Además, puede utilizarse como base sobre la que se levanten proyectos de crecimiento o diversificación de la actividad principal.

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas,Oportunidades)  es una herramienta que permite al empresario analizar la realidad de su empresa para poder tomar decisiones de futuro.

El plan de empresa es la carta de presentación del proyecto por tanto la información en el contenida ha de ser rigurosa y los datos que se barajan deben estar actualizados. El lenguaje utilizado en su redacción debe ser inteligible para un colectivo diverso (bancos, inversores, técnicos y otros)

El objetivo es que sea lo bastante sencillo y resumido para que cualquier lector pueda entender como se pasa de la idea de negocio a los beneficios futuros, a la vez que contenga datos contrastados y argumentados que puedan convencer a un inversor profesional de participar en el proyecto.

martes, 22 de septiembre de 2015

Reflexión persoal sobre o PLE

PLE? Pero de qué estamos a falar?

A primeira vez que un escoita esta sílaba acostumado a escoitar outras como “twiter”, “linkedin”, “storify”, “hashtag”, “network”, “coworking” e demais “palabros”, semella que alguen está comezando a balbucir algo. Tén un son como de silabario para cativos que comezan a ler. Pero o problema ven cando che din que é un acrónimo do inglés. A sorpresa aínda pode ser maior. Un ten na cabeza acrónimos anglosaxóns do tipo FBI, CIA, WWW. Pero… PLE? O misterio non tarda en desvelarse: Persoal Learning Environment! Agora si! Falaramos en cristián: Contorna Persoal de Aprendizaxe. Pero logo de darlle nome queda o tema de darlle contido. É ahí onde empeza a ter sentido e un empeza a ver que non é máis que darlle nome e por en orde algo que todas e todos dun modo inconsciente facemos habitualmente dende que temos uso de razón. Coller contidos, resumilos e expoñelos. A diferencia e que se fai en entorno dixital e o auditorio non coñece límites. A lo menos virtualmente.

Reflexionar sobre o PLE, pode parecer unha redundancia, e en certo modo así o é, xa que non é máis que reflexionar sobre o noso proceso de reflexión creativo ou curativo de contidos. A lo menos tal e como o entendo eu.

Un PLE serve para poñer negro sobre blanco, ou coloríns sobre branco que xa dependerá das aptitudes artísticas da persoa en particular, o noso proceso de aprendizaxe e comunicación. De donde tiramos os contidos, onde os atopamos, como os seleccionamos, que facemos con eles e como os deixamos correr no ciberespacio unha vez lle damos unha ou dúas voltas aportandolle –ou iso nos gusta crer- algo de contido, ou como dirían os pedantes: engadíndolle valor.

O porqué do meu PLE:

Fago unha diferenciación entre busca e consulta xa que o meu ver ten algo de diferente. Consultar e máis ir ao oráculo de google e preguntar, por un lado, e polo outro porque é a palabra empregada para as achegas dos boletíns oficiais, a prensa, ou os blogs. Este tipo de páxinas habitualmente “son consultadas”. Cando o que quero é unha imaxe, un video, ou unha foto para apoiar unha idea, ou unha presentación ou un traballo o que fago e “buscar” naquelas páxinas onde podo atopar aquilo que preciso.

Consultados os contidos e atopadas os recursos que preciso, o seguinte paso e a elaboración, ou a reelaboración, que case tería maior sentido. Para isto calquera ferramente de procesamento de textos, ou de apoiatura gráfica serve. Desde as máis comúns ata as máis complexas. Todo dependerá do tempo que se teña e do obxectivo que se busca. Non se elabora igual un cartaz ou unha infografía, que unha memoria ou un curso para expoñer nunha aula.

Pero pasado o tempo a cousa se vai complicando se non temos certa orde. Os marcadores no chegan, hai que organizar as nosas publicacións, hai que actualizalas e compre telas a man. Que mellor que na nube –en singular, non en plural. Ferramentas como scoop.it ou diigo axudarán nisto e nos permitirán logo dar o salto ao último paso que será o de compartilas.

Este último paso é quizais o que lle da sentido a sílaba/acrónimo PLE. Se temos feito todos os pasos anteriores pero non o damos a coñecer, publicamos, o único, que non pouco, que estamos a facer é ser máis ou menos organizados. Pero non teremos un PLE. So compartindo, aprendendo dos demáis, indo un paso máis aló de cada vez, seremos eses ananos a lombos de xigantes e seremos capazes de avanzar.


USO DE NOVAS FERRAMENTAS.

Supoño que como moitos dos meus compañeiros, a tenor das pausas “pitillo”,  para café van escasas, que unha das ferramentas de maior utilidade das vistas, quizais por descoñecemento, sexa o Feedly. Como no seu momento foi o storify, é unha ferramenta que semella tremendamente util. Ter nunha páxina as novidades que un consulta case a diario e sen ter que abrir unha por unha, nin buscar no medio dos bloges as entradas atrasadas ata dar coa última leída, e todo un achado. A mágoa é que nin por asomo é algo popularizado o das RSS.


Moitas son as páxinas que se poden consultar, pero o que denota é que a administración aínda ten moito camiño por percorrer para facilitarlle a cidadanía o estar ao día das súas comunicacións, maiormente na administración local ou provincial, salvo honrosas, e sorprendentes casi, excepcións.

Sobre el PLEUn PLE es un entorno personal de aprendizaje, un aprendizaje informal y casi autodidacta en el que cada uno establece los objetivos y contenidos que considera

En los PLE coexisten tres elementos: las herramientas, que nos ofrecen la posibilidad de operar, contactar; los recursos o fuentes de información (blogs, wikis, páginas web..) y la red personal de aprendizaje que son los contactos con los que nos comunicamos de manera directa o indirecta en redes sociales y que generan espacios dónde intercambiar información.

En un PLE se intercambia información a través de las herramientas disponibles y red personal de aprendizaje. Es un entorno en el que además de aprender utilizamos eficientemente las tecnologías.

Hoy en día la información se ha fragmentado y dispersado en múltiples espacios por acción de las tecnologías, todo el mundo puede ser un creador y proveedor de información. En este contexto definir, conocer, manejar y enriquecer un PLE supone una estrategia para aprender eficazmente.

Un PLE lleva implícito dar, recibir, compartir, agregar, quitar, añadir. Quiza la filosofía que subyace al PLE es que alguién espera oir lo que tienes que decir, sea lo que sea. En un PLE se espera de ti que seas un creador de contenidos.

Esta reflexión nos permite ser conscientes de la gran cantidad de recursos que usamos para aprender (a menudo sin ser conscientes) y para compartir. El valor del PLE es mostrarnos de una manera gráfica y documental como aprovechar el entorno para aprender a aprender.
Mi PLE

Respecto a mi PLE, comentar que he valorado la importancia y el papel que juegan los recursos tecnológicos en el aprendizaje y en la gestión del tiempo. Pienso que puedo enriquecer mi PLE adquiriendo conocimientos relacionados con las herramientas web, redes sociales y en general adquirir información y potenciar la interacción entre personas con intereses semejantes a los míos, además de, ayudarme a adquirir el hábito del uso de las tecnologías y a asumir la autonomía en mi proceso de aprendizaje.

El PLE me ha permitido hacer una reflexión sobre mi identidad digital. Francamente no era consciente de que utilizaba tanta herramienta digital. Supongo que al finalizar el curso, cuándo lo revise podré enriquecerlo y aumentarlo. De momento de entre las herramientas que hemos visto me ha parecido muy útil Feedly, recurso que desconocía y pienso incorporar a mi identidad digital.También incorporaré a mi entorno Scoop.it herramienta que me permite poder gestionar mejor mi tiempo y organizar de una forma más óptima la información y, el tiempo dirá pero seguro que alguna más será bienvenida.