sábado, 17 de octubre de 2015

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 3

Orientación laboral


A Orientación laboral consiste en axudar a persoas desempregadas a conseguir un posto de traballo. Isto só se consegue proporcionando asesoramento, información e adestramento en diferentes habilidades que facilite a súa inserción profesional. O obxectivo que se persegue é o de incrementar a empleabilidad dunha persoa formándoa en técnicas de procura de emprego como a elaboración dun currículo, a preparación dunha entrevista de selección ou a procura de ofertas de emprego, así como desenvolver aqueles aspectos persoais que a axuden na consecución dos seus obxectivos, como autoconocimiento e aumento da autoestima, definición do perfil profesional, motivación cara a unha procura activa e permanente de emprego, entre outras accións.

 

Itinerarios de inserción.


Os itinerarios teñen como obxectivo a inserción sociolaboral e o desenvolvemento profesional das persoas, especialmente a través da información, o asesoramento individual e grupal, a formación ocupacional e a participación noutras áreas da inserción sociolaboral.

Para conseguir este obxectivo un equipo especializado de profesionais traballará desde diferentes ámbitos tanto a nivel individual como coa contorna e a comunidade de acódelas usuarias.


Prospección laboral


Os diferentes perfís de mediación, orientación e prospección traballan para que as persoas que entran nos programas nun itinerario individualizado de inserción sociolaboral, sigan un proceso que facilite o seu acceso ao mercado de traballo e mellore as súas competencias e capacidades con formación específica cun seguimento continuo antes e despois da súa inserción.

 

Proceso desde a prospección á inserción laboral

 • Captación de persoas usuarias e sensibilización sobre a necesidade de iniciar procesos de orientación, formación e procura dun emprego. As accións de acollida e información consisten nunha introdución inicial aos servizos que ofrecen o/os  programa/s e a provisión de información básica sobre o mundo do emprego e a formación.
 • Orientación, asesoramento e seguimento. Estas accións supoñen elaborar un diagnóstico inicial, a realización de titorías, o establecemento de itinerarios individualizados cara ao emprego e o seguimento das distintas fases que atravesa cada persoa usuaria do programa.
 • Accións de derivación e seguimento das accións formativas normalizadas.
 • Accións de posta en marcha de actividades de pre-formación e formación profesional específicas para cada usuario

Intermediación laboral


A intermediación laboral con empresas é unha das claves do desenvolvemento do itinerario de inserción e permite o achegamento da poboación demandante de emplego ao mercado de traballo, e máis concretamente, aos postos que as empresas necesitan cubrir.

Consiste no desenvolvemento de accións orientadas ao achegamento á contorna empresarial, a exploración do mercado de traballo e o axuste entre oferta e demanda de emprego:

 • Análise de postos de traballo e a procura de emprego. leva a cabo un labor de prospección do mercado de traballo e das ofertas de emprego, á vez que se ofrece un sistema de mediación ás empresas co obxectivo de encaixar oferta e demanda.
 • Accións de apoio á contratación, facilitando información e asesoramento técnico.
 • Accións de acompañamento ao mercado de traballo. Seguimento e apoio ás persoas que acaban de comezar a traballar para asegurar a súa permanencia no emprego
 • Acordos de colaboración con empresas para a realización de escenarios de formación vinculada á práctica empresarial (formación interempresas, formación con compromiso de contratación).


Definición do Perfil Laboral


O perfil laboral ou profesional é a descrición clara do conxunto de capacidades e competencias que identifican a formación dunha persoa para encarar responsablemente as funcións e tarefas dunha determinada profesión ou traballo.ç

A hora de acceder a  un posto de traballo é importante que podamos transmitir a través da nosa presentación todo o noso coñecemento e experiencia para que a persoa encargada da selección de persoal interésese por nós e ofrézanos a oportunidade de acceder á entrevista de traballo.

 

Como redactar un Perfil Laboral


Para redactar correctamente un perfil laboral é necesario ser claros e concretos, resaltando os aspectos da nosa traxectoria que están relacionados coa oferta á que se presenta o candidato. Pode suceder que nos falten algúns dos requirimentos especificados na procura pero se estes non son excluíntes poden ser compensados con outras aptitudes ou fortalezas.

No perfil profesional debe reflectirse tamén a forma de ser. Non é conveniente copiar modelos aínda que poden ser utilizados como guía. É unha maneira de darse a coñecer que reflicte a actitude da persoa que se presenta. 

É importante destacar as características que xenuinamente cada persoa cre que posúe e que poden establecer unha diferenza no momento da selección. Por exemplo: activo, proactivo, puntilloso, afable, con sentido do humor, puntual, autocrítico, aberto á aprendizaxe, etc.

A través do perfil debemos deixar claro: como somos, para que estamos capacitados, en que ámbitos podemos aplicalo e que funcións podemos desempeñar. Sen olvidar que pode formar parte da carta de presentación.

 

Economia social


A característica principal das mesmas e pola cal se diferencian das tradicionais empresas, radica en que o traballo é o principal capital dos socios, que o achegan como base e garantía primeira para a constitución e desenvolvemento da empresa, mentres que no tradicionais traballo e capital adoitan estar separados. Por tanto, as empresas de Economía Social están normalmente formadas por ex-traballadores asalariados e traballadores que, cun espírito emprendedor, exponse a creación do seu negocio.
Dentro de termo Economía Social inclúense unha serie de modalidades, que, aínda que comparten os elementos básicos da mesma, teñen algunhas diferenzas entre elas. Na figura seguinte recóllense as diferentes modalidades que compoñen a Economía Social:

 

Asesoramento para o autoemprego


A realización de todo proxecto, require de coñecementos que en moitas ocasións están fora da área de preparación do emprendedor, por tanto exponse a necesidade de asesoramento por parte de organismos ou institucións que realizan esta labor, así como tamén se lles expón a obrigación de buscar unha serie de recursos económicos cos cales financiar a súa actividade.

Entre as actividades de asesoramento máis importantes para os mozos emprendedores podemos sinalar as destinadas a achegar:
 • Información e motivación para o autoemprego e a cultura emprendedora.
 • Sensibilización das repercusións na vida laboral e social da vida empresaria.
 • Guiar na elaboración do plan de empresa facilitando as técnicas e instrumentos necesarios.
 • Analizar conxuntamente co emprendedor a viabilidade do proxecto unha vez definido e elaborado.
 • Planificar e apoiar a posta en marcha da empresa. 
 • Orientar na toma de decisións.

 

Plan de empresa.


O Plan de Empresa é unha ferramenta de traballo para aquelas persoas ou colectivos que queiran poñer en marcha unha iniciativa empresarial .

É un documento escrito polos promotores do proxecto e nel están recollidos os diferentes factores e os obxectivos de cada unha das áreas que interveñen na posta en marcha da empresa.

Non debe confundirse cunha simulación de contas de documentos financeiros provisionais.
A utilidade do Plan de Empresa é dobre:

 • Internamente obriga aos promotores do proxecto para iniciar a súa aventura empresarial, cuns mínimos de coherencia, eficacia, rigor e posibilidades de éxito, estudando todos os aspectos de viabilidade do mesmo. Ademais serve de base para cohesionar o equipo promotor do proxecto, permitindo definir claramente os cargos e as responsabilidades, e verificar que están de acordo acerca dos obxectivos e a estratexia para seguir. 
 • Externamente é unha espléndida carta de presentación do proxecto a terceiros, que pode servir para solicitar soporte financeiro, buscar socios, contactar con provedores, Administracións, etc. 
Ademais, servirá de referencia para a acción futura da empresa e como instrumento de medida dos rendementos alcanzados.

 

Análise DAFO


Antes de tomar calquera decisión estratéxica, é imprescindible realizar un diagnóstico da nosa organización. A análise DAFO é o método máis sinxelo e eficaz para decidir sobre o futuro. Axudaranos a expor as accións que deberiamos poñer en marcha para aproveitar as oportunidades detectadas e a preparar á nosa organización contra as ameazas tendo conciencia das nosas debilidades e fortalezas.

"Tomar decisións ou adoptar estratexias no actual mundo cambiante no que nos desenvolvemos pode ser como xogar á ruleta rusa se non o facemos baseándonos en cifras, feitos e datos"


 

 

Obxectivo dunha análise DAFO


O principal obxectivo dunha análise DAFO é axudar a unha organización para atopar os seus factores estratéxicos críticos, para unha vez identificados, usalos e apoiar neles os cambios organizacionales: consolidando as fortalezas, minimizando as debilidades, aproveitando as vantaxes das oportunidades, e eliminando ou reducindo as ameazas.A análise DAFO baséase en dous alicerces básicos: a análise interna e a análise externa dunha organización.

No hay comentarios:

Publicar un comentario